Firemní nákup levněji
Peníze / 19.6.2017

Ze statistik vyplývá, že náklady na nákup se ve firmách pohybují okolo 60 % veškerých výdajů. Většina firem by tyto náklady určitě mohla snížit. Stále více firem proto řeší zásobování prostřednictvím externího nákupu. Firma se tak může plně věnovat vlastní podnikatelské činnosti a nákup potřebného materiálu přenechá na odbornících profesionální nákupní firmy. Pracovníci profesionální nákupní firmy díky svému přehledu v oblasti nákupu dokáží efektivně řešit výběr nejvhodnějších dodavatelů a řízení dodavatelského řetězce. Firmy využívající služeb externího nákupu minimalizují rizika uzavření nevýhodných smluv s dodavateli a při realizaci výběrových řízení odpadá riziko neetického či nezákonného jednání vlastních zaměstnanců. Nezanedbatelnou výhodou externího nákupu je, že má vždy potřebnou kapacitu pracovníků a firma tak nemusí řešit přijímaní či propouštění vlastních zaměstnanců. Outsourcing nákupu lze řešit kompletně nebo pouze při nákupu určitého druhu zboží. Firma si tak může nezávazně vyzkoušet, co je pro ni výhodnější, zda vlastní nákupní oddělení nebo externí nákup. Jednou ze zkušených nákupních firem je společnost ANERI s.r.o. z Liberce. Cílem pracovníků firmy ANERI je vždy vyhledání nejvhodnějších dodavatelů. http://www.aneri.cz/cs/obchod-a-agenturni-zastupovani/ http://aneri.cz/cs/aktualne/firemni-nakup-levneji/ http://www.aneri.cz/cs/marketing/

Problém s EET provozovatelům vyřeší chytrá pokladna
Peníze / 15.2.2017

Zavedením elektronické evidence tržeb (EET) vznikne pro podnikatele a živnostníky přijímající platby v hotovosti či kartou povinnost odeslat údaje o každé přijaté platbě v reálném čase do centrálního uložiště Finanční správy. V první etapě, která bude spuštěna už 1. 12. 2016, se tato povinnost bude týkat podnikatelů poskytujících služby v oblasti stravování a ubytování. Již 1. listopadu ministerstvo financí spustilo zkušební provoz elektronické evidence tržeb. Provozovatelé hotelů, restaurací, hospod a hospůdek, barů, kaváren, cukráren, penzionů, ubytoven a ostatních podobných zařízení mají tak jedinečnou příležitost odzkoušet, jak jejich zařízení na elektronickou evidenci tržeb funguje a zda nejsou žádné problémy v komunikaci s místem, kde se údaje o tržbách sbírají. Ještě před samotným spuštěním musí všichni podnikatelé, kterých se EET týká, splnit nezbytné povinnosti. Nejprve si musí vyžádat autentizační údaje na Finančním úřadu. To lze provést osobně na kterékoli pobočce nebo prostřednictvím datové schránky. Obdržené autentizační údaje se použijí k přihlášení na portál www.daneelektronicky.cz. Zde podnikatel zaregistruje všechny své provozovny. Pro každou provozovnu bude vygenerován takzvaný certifikát. Pro zajišťování komunikace s Finanční správou je samozřejmě nutné také připojení k internetu. Pravděpodobně nejnáročnější je výběr vhodného zařízení a software pro daný provoz. Je zřejmé, že jinou elektronickou pokladnu bude potřebovat malá venkovská hospůdka…

Několik připomenutí k CMR pojištění
Peníze / 20.10.2016

Dopravci, speditéři i odesilatelé zboží, myslete na to, že co je psáno, to je dáno. Uvědomte si, že v krizových okamžicích se každý snaží ze své odpovědnosti vyvázat a hodit vinu na někoho jiného. Úmluva CMR v celkem 40 článcích reguluje silniční dopravu. Článek číslo1 specifikuje hlavní podmínku platnosti Úmluvy, tedy že místo převzetí a předání zboží leží na území různých států. Vždy se musí jednat o přepravu zboží za úplatu. Nevztahuje se na přepravu vozidel po vlastních kolech. Odpovědnost dopravce, který odpovídá za jednání svých zástupců a pracovníků, které na sjednanou činnost delegoval, reguluje článek 3. Článek 4 vysvětluje nutnost nákladního listu zejména v případě řešení škody. O mezinárodním nákladním listu, jeho obsahu a o údajích v něm detailně hovoří články 5 až 7. Absence údajů v nákladním listě, nebo jejich nepřesné údaje, pak znemožňují, nebo výrazně zpomalují vyplacení vzniklé škody. Článek 8 popisuje povinnosti odesílatele. Právě odesílatel je povinen zajistil zboží potřebným způsobem proti všem nebezpečím silniční dopravy, neboť on má k dispozici odborné znalosti, nikoliv dopravce. Odesílatel má proto odpovědnost i za bezpečné uložení a upevnění zboží proti otřesům a skluzům během jízdy, a to i za jízdy zvýšenou rychlostí. Odesílatel proto musí zboží naložit tak, aby…

Plnění EET bude kontrolováno
Peníze / 20.10.2016

Kontrolu plnění povinností souvisejících s elektronickou evidencí tržeb budou provádět finanční a celní úřady. Kontrolní orgány budou mít pravomoc provádět kontrolu také formou kontrolního nákupu. Při ukládání pokut za správní delikty uvedené v zákoně o evidenci tržeb se jako procesní právní předpis uplatní správní řád. V případě ukládání pokut za přestupky uvedené v zákoně o evidenci tržeb se jako procesní právní předpis uplatňuje zákon o přestupcích. Právnické a podnikající fyzické osoby, které se dopustí správního deliktu tím, že závažným způsobem ztíží nebo zmaří evidenci tržeb nebo jako osoba, která eviduje tržby, poruší povinnost zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě nebo vystavit zákazníkovi účtenku bude sankcionována dle ustanovení § 29. Za takovéto delikty muže být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč. Pokud tyto osoby poruší povinnost umístit informační oznámení či zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, dopustí se správního deliktu, za který může být uložena pokuta do výše 50 000 Kč. Výše pokuty bude stanovena na základě správní úvahy kontrolního orgánu a vždy bude odpovídat závažnosti porušení povinnosti. V krajním případě při opakovaném nebo závažném porušení zákona může kontrolní orgán sáhnout k uzavření provozovny a pozastavení výkonu činnosti….

Za dodržování zákona o EET odpovídá provozovatel
Peníze / 20.10.2016

Provozovatel nese plnou odpovědnost za dodržování zákona o EET, potažmo za důsledky spojené s porušením povinnosti podle tohoto zákona. Přestože případné sankce za úmyslné porušení povinnosti ze strany personálu je možné upravit v pracovní smlouvě, stále je odpovědnost za dodržování zákona o elektronické evidenci tržeb na straně provozovatele (zaměstnavatele). Aby se zaměstnanci nebo brigádníci nemohli vymlouvat na složitost obsluhy zařízení, je důležité si včas vybrat takové zařízení, které bude odpovídat potřebám dané provozovny a které bude na obsluhu jednoduché a intuitivní. Určitě je dobré si potřebnou pokladnu opatřit s dostatečným předstihem před samotným spuštěním EET a tím získat možnost vše odzkoušet. V první vlně elektronické evidence tržeb, která se týká všech stravovacích a ubytovacích zařízení, bude zkušební provoz spuštěn již od 1. listopadu. Provozovatelé hospod, restaurací, barů, kaváren, penzionů a ostatních obdobných provozoven poraďte se s odborníky, jaké zařízení na EET pro váš provoz bude nejvhodnější. Ideálním řešením je „chytrá pokladna miniPOS“. Pokladní systém miniPOS se vyznačuje jednoduchou obsluhou, snadným nastavením, rychlým účtováním, dokonalým přehledem o tržbách, dokonalým zabezpečením dat a také nízkou cenou. EET pokladna pro spokojené podnikání Za dodržování zákona o EET odpovídá provozovatel

Obchodní systémy na binární opce
Peníze / 17.7.2016

Každý obchodník binárních opcí dříve nebo později přijde na skutečnost, že pokud chce dosahovat zisků, neobejde se bez obchodního systému neboli strategie. Ale kde k němu přijít? Jako první zřejmě každého zasáhne nabídka automatizovaných obchodních systémů, která je velmi lákavá, protože slibuje zisky bez většího vlastního přičinění. Program obchoduje za obchodníka, a ten jen sleduje vývoj své equity křivky na obchodním účtu. Ale tato představa je velmi utopická, zejména u binárních opcí, protože doposud všechny takové nabídky, které se objevily, byly podvodné. Mezi poslední tohoto druhu patří Profits Maker a Abramovičova Akademie. Jsou to programy či obchodní signály, které ve skutečnosti nejsou ziskové, a účelem takových nabídek v podstatě je jen placená reklama vybrané brokerské společnosti. Proto je lepší se nespoléhat na třetí stranu, že nám bude vydělávat peníze, a věnovat budování strategie vlastní síly. Naučit se obchodovat je zpravidla dlouhodobou záležitostí, ovšem vyplatí se, protože tím obchodník získá nezávislost. V případě používání softwaru třetí strany, signálů nebo sociální sítě, jsme totiž vždy závislí na někom, jehož chování a rozhodování nemůžeme ovlivnit. A to je nebezpečné nejen z pohledu špatných obchodů, ale také z pohledu potenciálního rozhodnutí této třetí strany ukončit činnost. Pokud tedy chceme mít vlastní obchodování a výsledky…

OKD v insolvenci!
Peníze / 25.6.2016

Dne 3.5.2016 podala společnost OKD a.s. sama na sebe insolvenční návrh, který spojila s návrhem na reorganizaci. Firma nemá dost peněz, aby mohla splácet svoje závazky. OKD dluží nejméně 650 věřitelům a to částku v celkové výši více než 17 miliard korun. Mezi největší věřitele OKD patří dopravní společnost Advanced World Transport, které OKD dluží přes 110 milionů korun, z toho téměř 31 milionů po lhůtě splatnosti. Dále polským dodavatelským firmám Kopex Machinery, Famur a Eickhoff Polonia, které mají pohledávky celkem za více než 130 milionů korun, z toho asi třetinu po splatnosti. Předpokládá se, že insolvenční řízení bude trvat několik let. Chcete mít dokonalý přehled o průběhu insolvenčního řízení OKD a.s., ale i jiných společností a zároveň se nechcete spoléhat na povrchní informace, které Vám přinesou média? Využijte služeb Donašeče – hlídače insolvence. Donašeč nepřetržitě sleduje insolvenční rejstřík isir.justice.cz a hlídá právnické a fyzické osoby, které Vás zajímají. Jakmile v jejich insolvenčním řízení dojde k jakékoliv změně, tak Vás budete neprodleně informovat stručným a přehledným mailem. S Donašečem budete mít vždy čerstvé informace. Dozvíte se, jak o veškerých změnách do úpadku, tak po úpadku. Budete mít přehled o všech přihláškách pohledávek, opravách i doplněních. Budete vědět o každém incidenčním…

Dávejte si pozor na svoje dlužníky.
Peníze / 25.6.2016

Každý správný správný obchodník, podnikatel nebo věřitel dobře ví, že si musí hlídat svoje dlužníky. Mít je pod neustálou kontrolou dnem i nocí, v létě i v zimě… se vyplatí. Neustále brouzdat internetem a sledovat or.justice.cz nebo isir.justice.cz jsou činnosti, které zaberou spoustu času a každý moudrý podnikatel nebo věřitel se jich rád zbaví. Proč tedy sledují dlužníky v insolvenčním rejstříku a proč tráví tolik času kontrolou obchodního rejstříku? Dlužník v insolvenci se může objevit zcela nečekaně a bez varování. Tato skutečnost se objeví na oficiálním webu ministerstva spravedlnosti www.justice.cz. Kdo ho pravidelně nekontroluje, tak se o pádu dlužníka do insolvence nedozví. Po zveřejnění insolvence zbývá věřiteli pouze 30 dnů, aby přihlásil svoje pohledávky. Jakmile to v uvedeném čase nestihne, ztrácí nárok na svoje peníze. Mazaní podnikatelé a věřitelé si však svoje dlužníky nechávají hlídat. Ti nejmazanější si na dlužníky dokonce nechají donášet. Využívají šikovného softwaru Donasec.cz se kterým získají přehled o svý dlužnících, obchodních partnerech, konkurenci, ale i své osobě a své firmě. Sledování insolvence u fyzických osob stejně tak i právnických na www.donasec.cz je nejúčinnější a nejspolehlivější způsob jak hlídat svoje dlužníky. S donašečem se dozvíte o zahájení insolvence dlužníků. Donašeč informuje stručným mailem o každé změně v…

Nejčastěji obchodované komodity
Peníze / 19.6.2015

Obchodování s komoditami se v posledních několika letech stalo velmi populární. Každý den více lidí se zapojí do obchodu s komoditami (link is external). Komoditní obchodování zahrnuje zemědělské a průmyslové komodity. Pro úspěšné obchodování je velmi důležité vědět, se kterou komoditou obchodovat. Jak je známo, existují různé druhy komodit, které mohou být obchodovány na komoditních trzích a je to velmi důležité zjistit, která z nich je nejlepší. Pomocí malého průzkumu, připravila jsem seznam nejčastěji obchodovaných komodit a doufám, že tento seznam bude pro vás příručkou při vašem obchodním procesu. Crude Oil Káva Zemní plyn Zlato Pšenice Bavlna Kukuřice Cukr Stříbro Měď Jistě seznam není omezen pouze těmito instrumenty, a můžete najít mnoho dalších, ale v současné době to jsou nejpopulárnější komodity mezi obchodníky.

Vitacredit – řešení finanční situace
Peníze / 23.5.2015

Vitacredit se specializuje na poskytování spotřebitelských úvěrů a úvěrů pro bytové potřeby, jako je rekonstrukce stávajícího bytu nebo domu, nákup nemovitosti a nákup pozemků. Společnost Vitacredit se specializuje také na řešení finančních situací, vyplácení zástav a exekucí. Můžeme Vám nabídnout také konsolidaci nevýhodných půjček. Při sloučení všech vašich nevýhodných půjček a úvěrů můžete nastavit měsíční splátku téměř libovolně. Splácení si můžete rozložit na různou dobu. Doba splácení je od 1 roku do 10 let, u půjček nad 300 000 Kč do 15 let. Ne vždy jde všechno podle plánu a občas se člověk dostane do situace, kdy mu finanční možnosti nedovolí plnit své závazky. V případě, že máte exekuci na nemovitost, zastavenou nemovitost, zastavený účet a nevíte, koho požádat o pomoc, zvolte nás. Zažádejte o úvěr ručený nemovitostí, s jehož pomocí vyplatíte všechny Vaše věřitele. Postaráme se o veškerou komunikaci s věřiteli a vyplatíme vaše závazky. Není pro nás problém vyplatit více exekucí během jednoho dne! Zakládáme si na osobním přístupu ke každému klientovi. To nám umožňuje jednat rychle a efektivně, což dokládá zástup našich spokojených klientů. S Vitacredit už dluhy nebudou problém.

IBAMIX půjčky a hypoteční úvěry
Peníze / 11.1.2015

IBAMIX je ekonomicky silná a revoluční koncepce provozující svou činnost převážně online. Zaměřujeme se na střední a východní Evropu s poskytováním různorodých služeb a produktů. Nabízíme uzavření osobních půjček bez náhledů do registrů dlužníků. Každý žadatel o osobní půjčku musí splňovat vnitřní kritéria společnosti a prokázat svou bonitu. Osobní půjčky poskytujeme v IBAMIX pouze vlastním klientům s minimálně tříměsíční historií. Podnikatelské půjčky poskytujeme klientům na základě scoringu, hmotného a nehmotného majetku. Podnikatelské úvěry jsou poskytovány pouze klientům IBAMIXU. K žádosti o půjčku je nutné vlastnit minimálně tři měsíce Mixúčet u IBAMIXU. V opačném případě je vám přístup do sekce „žádost o půjčku“ odepřen. Hypoteční úvěry jsou nabízeny za účelem pořízení nemovitosti nebo zpětného financování a to i podnikatelským subjektům s nulovou historií. Každá jednotlivá žádost je posuzována individuálně, proto neposkytujeme hypoteční kalkulačku či jiné vzorové podklady. Poskytujeme hypoteční úvěry či úvěry se zástavou nemovitostí s nejlepší nabídkou na trhu. U zpětného financování (americká hypotéka) nevyžadujeme bezdlužnost u státních organizací, daňová přiznání či garantování úvěru směnkou. Nenahlížíme do bankovního či nebankovního registru. Poskytujeme až 70% kupní ceny! Nabízíme i další služby jako je vedení účtu, zprostředkování nákupu a prodeje cenných papírů pro tuzemský i zahraniční trh a další.

IBAMIX účet
Peníze / 11.1.2015

IBAMIX je společnost nabízející nadstandardně výhodné podmínky nabízených služeb a produktů oproti své konkurenci. Jedním takovým produktem je MIXÚČET. Nabízíme zřízení účtu online bez jakýchkoliv průtahů a zdlouhavého papírování. Stačí vyplnit online formulář a je jen na vás jak rozsáhlé informace o sobě nám poskytnete. Jsme zahraniční společnost působící na evropském trhu pouze po internetu a prostřednictvím klientských center. Máme veškerá oprávnění a certifikaci pro svou činnost. Na základě těchto faktorů nepodléhají naši klienti exekutorským nařízením pro evropský trh. Garantujeme všem svým uživatelům nedotknutelnost všech účtů na IBAMIXU. K založenému účtu obdržíte platební kartu MasterCard a přístup do internetového bankovnictví. Díky tomu budete mít Vaše prostředky neustále pod kontrolou. Nabídka společnosti IBAMIX je široká a pokrývá i další produkty, mj. hypoteční úvěry a osobní či podnikatelské půjčky.

IBAMIX zhodnocení vkladu
Peníze / 11.1.2015

Naše společnost se zaměřuje na trhy střední a východní Evropy a nabízí různorodé finanční služby. Vždy se snažíme nabídnout nejlepší podmínky na trhu a nejsme pozadu ani se zhodnocením vkladu. Žádný jiný bankovní subjekt vám nenabídne takto vysoké zhodnocení vkladu. IBAMIX na rozdíl od jiných, poskytuje převážně zástavy a hypoteční úvěry podnikatelským subjektům s vyšší úrokovou mírou. Rovněž spolupracujeme jen s těmi nejlepšími makléři, kteří společnost zastupují na trhu s akciemi a dluhopisy. Z těchto důvodů může IBAMIX nabídnout svým klientům daleko výhodnější zhodnocení vkladu. Nejvýhodnější variantou je zhodnocení vkladu na dobu 36 měsíců, kdy celkové zhodnocení činí 24% z vkladu investora. Výnos z hodnocení vyplácí IBAMIX individuálně po domluvě. Je možné vyplácet úrok každých 12 měsíců. Veškeré zhodnocení je řešeno písemnou a ověřenou smlouvou obou smluvních stran. Je zřejmé, že naše nabídka je nejlepší na trhu. Navíc nabízíme službu anonymních účtů, které založíte online s vyřízením formalit.

IBAMIX cenné papíry
Peníze / 11.1.2015

V IBAMIX zprostředkováváme emise dluhopisů společností působících na evropském trhu déle než 3 roky a to vždy společností bonitních s hmotným i nehmotným majetkem. Klientům takto zajišťujeme výnos 5-10% ročně. Makléři IBAMIXU vám zprostředkují nákup akcií, podílů či dluhopisů u obchodních společností v tuzemsku nebo zahraničí. Nabízeny jsou vždy jen společnosti s prokazatelným majetkem, historií a příjmy. IBAMIX nabízí zprostředkování nákupu listinných akcií. Nabízíme jak možnost zakoupení akcií na tuzemském trhu, tak i na evropském či americkém. Nově nabízíme i akcie u společností splňující podmínky veřejné burzy na Wall Street. Nominální hodnota akcií je vždy vydávána na základě základního kapitálu společnosti. S přihlédnutím na historii společnosti, obraty, růst hodnoty jednotlivých akcií a primárně potencionál celé společnosti se může pořizovací cena jednotlivých akcií lišit. Cenu vždy udává prodávající. Nabízíme klientům samozřejmě jen ty nejzajímavější společnosti s vysokým potencionálem. To ovšem není jediná služba, kterou IBAMIX poskytuje. Dále se zaměřujeme například na zhodnocení vkladu nebo poskytování hypoték.

Binární opce- harmonické patterny
Peníze / 1.10.2014

S pojmem „harmonické obchodování” nebo také v anglickém jazyce „harmony trading“ se mnoho z nás asi ještě nikdy nesetkalo. Jedná se však o jednu z nejstarších metod, jakým způsobem na trhu odhalit reverzi nebo chcete-li obrat ceny. Můžeme tak efektivně nastupovat do začínajícího trendu, případně vysledovat skutečný odraz ceny na trhu. Hlavní principem této metody je skutečnost, že chování ceny na trhu je do jisté míry vysledovatelné resp. opakovatelné v jistém harmonickém sledu. Více se dozvíte v rozsáhlém opčním seríele z Deníku binárníka zde http://cztrader.nolimit.cz/denik-binarnika-3/harmonicke-patterny-3