Pověřenec pro ochranu osobních údajů – DPO
Obecně / 22.2.2018

Od 25. 5. letošního roku vstupuje v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním a shromažďováním osobních údajů neboli GDPR. Pro řadu firem a institucí tímto vzniká povinnost jmenovat tzv. Pověřence pro ochranu osobních údajů neboli DPO (anglicky Data Protection Officer). Povinnost Pověřence jmenovat nastává v následujících případech: – zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt (s výjimkou soudů) – hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování občanů, – hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů. Pokud organizace nemá výslovnou povinnost jmenovat Pověřence a jmenuje jej dobrovolně, budou se na jeho jmenování, postavení a úkoly vztahovat stejné požadavky, jako kdyby bylo jmenování povinné. Mezi hlavní úkoly DPO bude patřit monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z GDPR, školení pracovníků, provádění interních auditů a celkové řízení agendy interní ochrany dat. Pověřenec musí být snadno dostupný jak pro subjekty údajů, tak i pro dozorový úřad, což je v případě České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů. GDPR přináší řadu nových povinností pro všechny firmy…

Nástěnky ve firmách mají stále své místo
Obecně / 23.10.2017

Ve výrobních firmách nemá každý přístup k firemnímu počítači a v případě sdělení informací všem zaměstnancům je nástěnka stále ideálním řešením. Přestože nás obklopují moderní technologie a různé sociální sítě, interním komunikačním nástrojem ve výrobních firmách stále zůstávají nástěnky, tištěný papír a osobní kontakt vedoucích pracovníků se zaměstnanci na dílnách. Je důležité, aby každý zaměstnanec firmy měl informace o dění ve firmě, o plánech a vizích firmy. Informovaný zaměstnanec se cítí součástí firmy a týmu a stává se loajálním. A je obecně známé, že loajální zaměstnanec podává lepší výkony a na veřejnosti šíří dobré jméno firmy. Proto i v současnosti mají nástěnky ve firmách své místo a svou důležitou úlohu v oblasti interní komunikace. Interní komunikace je hybnou silou firmy a je součástí PR firmy. Pokud se vedení firmy rozhodne zlepšit komunikaci se zaměstnanci, určitě se jedná o velmi rozumné rozhodnutí v cestě k dalšímu rozvoji firmy. Ideální je poradit se s odborníky, jak komunikovat se zaměstnanci. Mezi zkušené agentury v oblasti PR a vnitřní komunikace určitě patří společnost ANERI s.r.o. z Liberce. http://www.aneri.cz/cs/marketing/public-relations/ http://www.aneri.cz/cs/marketing/cs/produkce-a-reklama/graficke-navrhy-a-tisky

Kdo zodpovídá za bezpečnost práce na pracovišti?
Obecně / 23.10.2017

Mnohým zaměstnancům i zaměstnavatelům není zcela jasné, kdo zodpovídá za bezpečnost práce na pracovišti (BOZP). Je to zaměstnavatel nebo odborně způsobilá osoba v prevenci rizik (OZO), či vedoucí nebo řadový zaměstnanec? Povinností každého zaměstnavatele je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s přihlédnutím na možná rizika ohrožení zdraví při konkrétní práci. Odpovědnost za BOZP pro konkrétní pracovní úsek či pracoviště má vedoucí zaměstnanec, jehož povinností je dle zákoníku práce vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat BOZP. Vedoucí zaměstnanec je odpovědný za BOZP na konkrétním pracovišti i v případě, že je ve firmě OZO (ať už externí nebo vlastní zaměstnanec). Aby měl vedoucí zaměstnanec potřebné znalosti, musí projít školením BOZP, které by mělo být zaměřeno na konkrétní pracovní činnosti na daném pracovišti. Odborně způsobilá osoba může být poradcem pro vedoucího pracovníka. Vedoucí zaměstnanec nemůže svoji odpovědnost za BOZP odmítnout. Vzhledem k tomu, že je vedoucí zaměstnanec odpovědný za BOZP na pracovišti, které vede, má zároveň právo rozhodovat o způsobu vedení BOZP a o výběru ochranných pracovních pomůcek. Pracovník OZO nemůže do pravomocí vedoucího pracovníka zasahovat, ale může jej pouze upozorňovat a poskytovat rady. Vedoucí zaměstnanec odpovídá za BOZP nejen svých podřízených pracovníků, ale i za bezpečnost všech osob, které se…

Nezodpovědný přístup zaměstnanců k používání OOPP se nevyplácí
Obecně / 21.8.2017

Zákoník práce ukládá povinnosti zaměstnavatelům i zaměstnancům v oblasti používání osobních ochranných pracovních pomůcek. Povinností zaměstnavatele je poskytnout zaměstnancům takové ochranné pracovní pomůcky, které jim chrání zdraví a životy před možnými riziky na pracovišti. Poskytnuté OOPP musí odpovídat podmínkám na pracovišti a zároveň musí zohledňovat dispozice a potřeby konkrétního zaměstnance. Na základě analýzy rizik zaměstnavatel vybere vhodné OOPP a jejich používání zanese do vnitřního předpisu. Na druhé straně pro zaměstnance tímto vzniká povinnost tento předpis respektovat a přidělené ochranné pomůcky používat. Nepoužívání ochranných prostředků může být považováno jako porušení pracovní kázně. Velký problém nastane pro zaměstnance, který nepoužije přidělené OOPP, pokud dojte k úrazu. Jestliže je prokázáno, že zaměstnanec nepoužíval přidělené ochranné prostředky v době úrazu, porušil pracovní kázeň a zaměstnavatel mu nemusí dorovnávat mzdu či jej jakýmkoli jiným způsobem podporovat. Jedním ze základních předpokladů, aby zaměstnanci ochranné prostředky používali, je komfort jejich užívání. Pokud ochranný prostředek nebude zaměstnance v ničem omezovat a nebude jej nijak obtěžovat, je málo pravděpodobné, že jej nebude používat. Každý pracovní úraz je problémem nejen pro zraněného zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele. Zaměstnavatel by tak měl svým pracovníkům poskytovat kvalitní OOPP, které zajišťují zaměstnancům maximální komfort užití. Mezi OOPP nejvyšší kvality a vysokého komfortu nošení…

Stavím stavíš – stavíme
Obecně / 21.8.2017

Máme více jak 25 let zkušeností podložené refencemi a komplikované realizace pro nás nejsou překážkou. Naším původním záměrem bylo podnikání v zemědělské činnosti. O pár let později jsme ale koupili první jeřáb, bagr a nákladní vozy Tatra a Liaz. Souběžně se zemědělstvím jsme začali podnikat i ve stavebních a zemních pracích. Od roku 1998 se naše firma začala plně věnovat jen stavebnímu trhu. Postupem času jsme významně rozšířili vozový park, nabízené služby, zapojili do chodu firmy rodinu a společnou silou se firma začala rozrůstat až do své nynější podoby. ZEMNÍ PRÁCE Provádění výkopů pro základy nejen rodinných domů, ale i velkých nebytových prostor jako jsou výrobní haly. Výkopy pro zabudování bazénů, výkopové práce při výstavbě inženýrských sítí, dále provádění demoličních prací. Firma disponuje stroji – 4x kolové rýpadlo CAT M313C + 3x bourací kladivo, 2x pásové minirýpadlo CAT 304 CR, 2x traktorbagr JCB 4CX, 1x nakladač Bobcat S250, 1x nakladač CAT 914G. JEŘÁBNICKÉ PRÁCE Využití strojů při usazování betonových jímek, při pokládce stropních panelů nejen na rodinné domy ale i na stavbách velkých výrobních hal, při přenášení těžkých břemen, při montážích dřevostaveb, při usazování mobilheimů aj. Pro tyto práce firma nabízí 2 nové autojeřáby LTM s prodlužovacími krakorci – Liebherr…

Proč je důležitá firemní identita?
Obecně / 15.2.2017

Firemní identita je souborem pravidel, která určují vnější vystupování firmy k zákazníkům i vnitrofiremní vztahy mezi zaměstnanci. Firemní identita je důležitým nástrojem při budování silné a známé značky. Firemní identita představuje styl, kulturu, principy a tradice, kterými se firma prezentuje vůči svému okolí a vůči zákazníkům. Základními prvky firemní identity je firemní design, komunikace, kultura a firemní image. Díky jednotnému vizuálnímu stylu je firma lehce identifikována a odlišuje se od ostatních firem. Graficky zpracovaná vizuální tvář firmy je definována grafickým manuálem, který přesně určuje podobu a užití firemního loga, užívání firemních barev a podobu veškerých vizuálních prezentací firmy. Firemní komunikace zahrnuje veškeré komunikační prostředky s vnějším prostředím i uvnitř firmy. Cílem firemní komunikace je adekvátní oslovení jednotlivých cílových skupin takovým způsobem, aby byly budovány pozitivní postoje okolí i zaměstnanců k firmě. Celkový charakter firmy a vystupování jejich pracovníků vůči okolí určuje firemní kultura. Dodržování kvalitních pravidel firemní identity je základem budování pozitivního image firmy. Při vytváření firemní identity je velice důležité mít dobře připravenou koncepci. Tato koncepce musí vycházet ze skutečných potřeb firmy a její filozofie. Nesmí se stát, že z pohledu veřejnosti není v souladu to, jak firma vypadá a co o sobě říká. Vytvořit firemní identitu, která přesně…

Základem bezpečnosti práce je kvalitní pracovní oděv
Obecně / 23.5.2015

Pracujete v odvětví, ve kterém bezpečnost práce spočívá nejen v zaměstnancově chování, ale rovněž v pracovním oděvu? Pak právě pro vás je určen dnešní článek. Představíme si možnosti, které máte ve výběru pracovních oděvů a které raději nevybírat. Nošení pracovního oděvu může být někomu nepříjemné, ale je nezbytné. Zákoník práce udává, že vedoucí zodpovídá za to, že pracovník nosí pracovní oděv a že je tím dodržována bezpečnost práce. Kdyby přišla kontrola z inspektorátu, hrozí za porušení pravidel pokuta zaměstnavateli až 2 miliony. Mají pracovní oděvy nějaké nevýhody? Jak je tedy možné, že se zaměstnanci brání ochranným pracovním oděvům? Často za to může zaměstnanec, který ve snaze ušetřit nakoupí to nejlevnější, a tudíž nekvalitní, vybavení a myslí si, že tím je vše splněno. Potom jsou pracovní rukavice moc tvrdé, zaměstnanec v nich nemá cit a nekvalitní boty mají kovovou špičku a nejde v nich vydržet celých dvanáct hodin směnu. Potom si radši pořídíte svoje oblečení, které je kvalitnější a mnohdy dokonce i bezpečnější.  Nemusí ale odpovídat předpisům. Často diskutované téma: bezpečnost na stavbě Na stavbě by měli dělníci nosit v každém případě pracovní oděv, který je vybaven reflexními prvky, a především by neměli opomíjet ochranné přilby. Pracovní den vám může značně znepříjemnitnáhodně zvolená velikost přilby. Potom sklouzává do očí, do stran a v takovém…

Kam s bioodpadem? Od podzimu 2014 musí obce zajistit odvoz
Obecně / 6.2.2015

Likvidace bioodpadu se stala poslední dobou předmětem častých debat. Novela zákona o likvidaci odpadů byla přijata na podzim minulého roku. Změny se týkaly kromě bioodpadu také třídění kovů. Obce s touto vyhláškou většinou problém nemají, naopak od menších obcí. Větší města zajišťovala svážení bioodpadu už před přijetím novely. Občané si mohli za poplatek najmout hnědé popelnice se speciálním dnem a město pak zajišťovalo pravidelný svoz bioodpadu. Kde neprobíhá svoz, jsou umístěny hnědé kontejnery. V některých obcích dokonce fungují kompostárny. Venkovní odpadkové koše už tak nemusí překypovat zbytky jídla a slupkami z ovoce a zeleniny a město je čistší. V menších městech mají ale z třídění bioodpadu obavy. Většina lidí si totiž bioodpad likviduje na vlastním kompostu a dále ho tak zpracovává. Přesto ale bioodpad vzniká, i když v podstatně menším množství než ve městě, a je nutné jeho likvidaci řešit. Proč by domácnosti měly třídit bioodpad? Do biologického odpadu patří zejména produkty z kuchyně a ze zahrady. Jedná se o přírodní biologicky rozložitelný odpad, který bychom rozhodně do smíšeného odpadu neměli dávat. Je možné ho totiž chytře využít pro kompostování a následně využít v zemědělství. Zbytky z kuchyně navíc s popelnicích, odpadkových koších a kontejnerech ale nepříjemně zapáchají. Když je však odpad řádně kompostovaný, nezapáchá. V čem skladovat bioodpad? o    Bioodpad vždy skladujte odděleně od dalšího odpadu z  domácnosti. Nejlépe uděláte, pořídíte-li si vnitřní odpadkový koš  umožňující odvětrávání a vysoušení nebo jinou podobnou nádobu. V obyčejném koši začne odpad hnít a výluh se nemá kam odvětrat. Ve specializovaných…

Darujte k Vánocům ten prevý dárek!
Obecně / 11.1.2015

Vánoce se blíží, a proto je třeba již nyní přemýšlet, co darujete svým nejbližším. Možná již dnes zoufale bloudíte mezi regály nebo bezvýsledně přemýšlíte a brouzdáte po internetu. Každý rok přemýšlíme, co bychom mohli naší rodině a přátelům darovat, aby je to doopravdy potěšilo a aby nezůstal náš dárek ležet ladem ve skříni nebo na dně šuplíku. Poradíme vám několik tipů, jak nešlápnout vedle a jak si výběr co nejvíce usnadnit. Naslouchejte a pozorujte Darujte to, co opravdu vaše blízké potěší. Naslouchejte jim, když s nimi chodíte po obchodech, sledujte, co se jim doopravdy líbí a poté se vydejte do obchodu. Vyhnete se tak tomu, že se trefíte vedle. Přihlížejte také jejich vkusu a nenechte se ovlivnit tím vaším. Co se vám nelíbí, nemusí být jiným nepříjemné. Vaši blízcí také nebudou nuceni předstírat radost a dostanou to, po čem se dívali. Vsaďte na klasiku Klasický dárek k Vánocům mohou být dobré sušenky, vonné svíčky, dobré víno a vše, co patří ke sváteční pohodě. Nikdo neříká, že dary k Vánocům musí být drahé a přesahovat sumu několika tisíc. Potěší jistě domácí koláč, nakládané sýry nebo domácí pálenka. Pokud jste spíše pro estetické dárky, jako jsou šperky z chirurgické oceli. Své sestře,…

Darujte k Vánocům ten pravý dárek!
Obecně / 11.1.2015

Vánoce se blíží, a proto je třeba již nyní přemýšlet, co darujete svým nejbližším. Možná již dnes zoufale bloudíte mezi regály nebo bezvýsledně přemýšlíte a brouzdáte po internetu. Každý rok přemýšlíme, co bychom mohli naší rodině a přátelům darovat, aby je to doopravdy potěšilo a aby nezůstal náš dárek ležet ladem ve skříni nebo na dně šuplíku. Poradíme vám několik tipů, jak nešlápnout vedle a jak si výběr co nejvíce usnadnit. Naslouchejte a pozorujte Darujte to, co opravdu vaše blízké potěší. Naslouchejte jim, když s nimi chodíte po obchodech, sledujte, co se jim doopravdy líbí a poté se vydejte do obchodu. Vyhnete se tak tomu, že se trefíte vedle. Přihlížejte také jejich vkusu a nenechte se ovlivnit tím vaším. Co se vám nelíbí, nemusí být jiným nepříjemné. Vaši blízcí také nebudou nuceni předstírat radost a dostanou to, po čem se dívali. Vsaďte na klasiku Klasický dárek k Vánocům mohou být dobré sušenky, vonné svíčky, dobré víno a vše, co patří ke sváteční pohodě. Nikdo neříká, že dary k Vánocům musí být drahé a přesahovat sumu několika tisíc. Potěší jistě domácí koláč, nakládané sýry nebo domácí pálenka. Pokud jste spíše pro estetické dárky, jako jsou šperky z chirurgické oceli. Své sestře,…

Zimní počasí přichází
Obecně / 11.1.2015

Studená fronta, která by měla přes naše území putovat v neděli, ukončí teplé jihovýchodní proudění a inverzní ráz počasí u nás. Za frontou se proudění stočí na studené severovýchodní, které přinese již zimní teploty. Většina srážek by měla na frontě spadnout v podobě deště, na horách srážky postupně tak, jak se tam dostane studený vzduch, přejdou ve sněžení. V dalším týdnu to vypadá na zimní charakter počasí, srážek nebude již za frontou moc, jen se objeví místní slabé přeháňky, ale v nížinách očekáváme maximální teploty kolem 0°C, od středních poloh pak celodenní mrazy. Vývoj nočních teplot bude záviset na množství oblačnosti, které nelze zatím přesněji odhadovat. Zimní počasí by tedy přišlo přesně se začátkem zimní klimatické sezóny, která startuje právě 1. prosince a potrvá do 28. února příštího roku. Zatím to tedy vypadá, že se letošní zimní sezóna té loňské velmi teplé podobat nebude, měla by navíc dle dlouhodobých výhledů přinést i více srážek. Konkrétní předpověď: Ve středu očekáváme nízkou oblačnost, místy mlhy a ojediněle mrholení nebo od vyšších poloh slabé sněžení. Ojediněle polojasno. Minima: +3 až -1°C, ojediněle -3°C Maxima: 1 až 5°C Vítr: JV 1-5m/s Srážky: do 1mm Ve čtvrtek bude nízká oblačnost, místy mlhavo a ojediněle mrholení,…

Dárky
Obecně / 29.10.2014

Zdá se Vám, že už nemůžete své blízké žádným dárkem překvapit? Nenapadá Vás, co při další příležitosti narozenin, svátků a jiných událostech pořídit svým přátelům a rodině? Inspiraci najdete v internetovém obchodě To či to! Zaručujeme Vám, že nebudete vědět, který originální dárek pro muže, ženu i dítě pořídit dříve! To či to nabízí originální dárky ke každé příležitosti, které můžete navíc objednávat z pohodlí Vašeho domova! Jaký dárek pořídit? Jedině od To či to! Každý z nás dává přednost jiným typům dárků. V jednom se však shodneme – praktické dárky plné důvtipu se v žádné domácnosti neztratí a vždy udělají radost. Dárky z To či to jsou navíc designově propracované, netradiční, kvalitní a cenově velmi přijatelné! Sledujte náš e-shop tocito.cz a vybírejte jedinečné dárky pro své blízké. Využijte naše časté slevy a akce, které pravidelně pro své zákazníky připravujeme. Stále ještě nevíte, jaký dárek pořídit? Dárky? To či to má nápad! Pokud sháníte dárky ke jmeninám, narozeninám, významným událostem či jen tak pro potěšení, u nás jistě vyberete ten pravý! Nechte se u nás inspirovat originalitou. Dárky jsou v našem e-shopu tocito.cz rozřazeny do kategorií pro Vaši snazší orientaci. Dárky od To či to nikdy nezklamou! Potěšte své blízké…

Vyhledávací portál – hotely, školení
Obecně / 29.10.2014

Dnešní život je dobou, kdy máme neustále nedostatek času. Snažíme se tedy hlavně o to, usnadnit si věci, jak je to jen možné. Pro všechny, kteří preferují věci jednodušší, máme radu. Zkuste se podívat na internetové stránky edumenu.cz. V podstatě jde o několik portálů, s více odlišnými zaměřeními. To kvůli přehledností a Vašemu pohodlí. Na jednom z portálů si můžete pohodlně vyhledat různé kurzy i školení. Jedná se nejen o kurzy pro veřejnost, ale také kurzy přímo na míru. Na Vás zůstává vybrat si, v čem byste si přáli se dále rozvíjet a vybrat si zda chcete navštěvovat kurz pro veřejnost, firmy či veřejnost. Další portál, který můžete využít je o studiu. Výborná volba pro budoucí studenty, kteří stále nemají jasno ve svém budoucím nasměrování. Ve výčtu naleznete mnoho škol, nejen středních, ale i vysokých. Kromě těch státních i soukromých. Vybírat můžete z celé databáze studijních oborů a programů podle různých kritérií. Další položkou na seznamu studií je, v poslední době oblíbené, pomaturitní studium jazyků. Dalším portálem, kterou bychom Vám rádi představili je hotelová část. Jedná se tedy o databázi, ve které naleznete nejlákavější nabídky hotelů, a nejen to. Vybírat zde můžete i jako právnická osoba, tedy jako firma, ze…

Svatba v Praze a fantastické karikatury! To je náš tip na zábavu
Obecně / 29.10.2014

Svatba v Praze – buďte in a své ano si řekněte v úchvatné metropoli. Žel tradice zpečetit lásku slibem manželským zaniká, neboť mladí lidé upřednostňují z různých důvodů soužití na „hromádce“. Naštěstí existují i snoubenci, kteří touží prožít něco výjimečného, koná se svatba v Praze s karikaturistou. Proč s rychlokreslířem? Lidé se u tvorby karikatur tuze baví a směšný obrázek s vlastním obličejem si rádi i zarámují. Unikátní zábava, na kterou se nezapomíná, bude vaše svatba v Praze pro mnohé lidí nezapomenutelná. Tento významný den se musí řádně zdokumentovat. A koukat na album s fotografiemi nebo na video to je nuda. Proto doporučujeme, než si odnesete své karikatury domů, si je nejdřív zavěsit na šňůru a vyfotit. Pokud vás tato nabídka zaujala, zde je telefonní kontakt – 604 233 905, máte možnost se podívat na internetové stránky portálu svatba-vesele.cz, kde se nalézají ukázky karikatur a ověřitelné reference.

Hliníkové slitiny – výroba a prodej
Obecně / 29.10.2014

Pokud potřebujete kvalitní hliníkové materiály různých profilů, podívejte se na stránky hliník.cz, kde naleznete firmu Alcom Alval s.r.o., která nabízí hliníkové materiály v té nejvyšší kvalitě. Firma patří mezi hlavní dodavatele ve strojírenské oblasti již od roku 1006. Pokud potřebujete hliníkové tyče, hliníkové desky, nebo jiné hliníkové profily, stačí se jen podívat na nabídku firmy Alcom Alval. Hliníkové frézované desky vyráběné naší společností dodáváme pod obchodním označením ALQAL. Vstupním materiálem pro výrobu desek je litý blok, který se dále tepelně zpracovává, aby se materiál zbavil vnitřního pnutí. Hliníkové plechy a desky naleznete ve skladovém sortimentu v mnoha různých jakostech a tloušťkách od 0,2 do 400 mm. Plechy mohou být přírodní, lakované, kartáčované nebo embosované. Samostatný sortiment tvoří protiskluzové plechy a přesné frézované hliníkové desky ALQAL. Tvarované hliníkové plechy dodáváme v provedení přírodním, nebo lakovaném. Z vlastní výroby potom dodáváme tvarovaný plech Alukryt, který může být opět přírodní, nebo lakovaný a je možné ho vyrobit ve všech odstínech. Pokud potřebujete kvalitní hliníkové materiály Alcom Alval je Vám k službám. Náš proškolený tým Vám pomůže s výběrem materiálu a zodpoví Vám veškeré dotazy.